Indicator approach to develop a chemosensor for the colorimetric sensing of thiol-containing water and its application for the thiol detection in plasma

Fang-Jun Huo, Yu-Tao Yang, Jing Su, Yuan-Qiang Sun, Cai-Xia Yin, Xu-Xiu Yan
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15014f