Engineering DNA aptamers for novel analytical and biomedical applications

Mingxu You, Yan Chen, Lu Peng, Da Han, Bincheng Yin, Bangce Ye, Weihong Tan
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0sc00647e