Tailoring Au-core Pd-shell Pt-cluster nanoparticles for enhanced electrocatalytic activity

Ping-Ping Fang, Sai Duan, Xiao-Dong Lin, Jason R. Anema, Jian-Feng Li, Olivier Buriez, Yong Ding, Feng-Ru Fan, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong Lin Wang, Christian Amatore, Zhong-Qun Tian
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0sc00489h
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Sai Duan

In partnership with: