Ultrasensitive water-processed monolayer photodetectors

Song Liu, Zhongming Wei, Yang Cao, Lin Gan, Zhenxing Wang, Wei Xu, Xuefeng Guo, Daoben Zhu
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0sc00488j