Sulfonated graphene as water-tolerant solid acid catalyst

Junyi Ji, Guanghui Zhang, Hongyu Chen, Shulan Wang, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan
  • Chemical Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0sc00484g