Catalytic asymmetric hydrophosphonylation of ynones

Daisuke Uraguchi, Takaki Ito, Shinji Nakamura, Takashi Ooi
  • Chemical Science, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0sc00268b