Dinuclear zinc catalyzed asymmetric Friedel–Crafts amidoalkylation of indoles with aryl aldimines

Bei-Lei Wang, Nai-Kai Li, Jin-Xin Zhang, Guo-Gui Liu, Teng Liu, Qi Shen, Xing-Wang Wang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob01200a