Total synthesis of cyanolide A

Zhen Yang, Xingang Xie, Peng Jing, Gaoyuan Zhao, Jiyue Zheng, Changgui Zhao, Xuegong She
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00971g