Naphthalene proton sponges as hydride donors: diverse appearances of the tert-amino-effect

Alexander F. Pozharskii, Maria A. Povalyakhina, Alexander V. Degtyarev, Oxana V. Ryabtsova, Valery A. Ozeryanskii, Olga V. Dyablo, Anna V. Tkachuk, Olga N. Kazheva, Anatolii N. Chekhlov, Oleg A. Dyachenko
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00899k