A thiophen-thiooxorhodamine conjugate fluorescent probe for detecting mercury in aqueous media and living cells

Yi Zhou, Xue-Yan You, Yuan Fang, Ju-Ying Li, Ke Liu, Cheng Yao
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00452a