Platinum-catalyzed cross-dehydrogenative coupling reaction in the absence of oxidant

Xing-Zhong Shu, Yan-Fang Yang, Xiao-Feng Xia, Ke-Gong Ji, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00261e