Asymmetric trimethine 3H-indocyanine dyes: efficient synthesis and protein labeling

Fengling Song, Li Wang, Xiaoqiang Qiao, Bingshuai Wang, Shiguo Sun, Jiangli Fan, Lihua Zhang, Xiaojun Peng
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00227e