A selective, cell-permeable fluorescent probe for Al3+ in living cells

Lina Wang, Wenwu Qin, Xiaoliang Tang, Wei Dou, Weisheng Liu, Qingfeng Teng, Xiaojun Yao
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00123f