Design, synthesis and biological evaluation of γ-lactam hydroxamate based TACE inhibitors

Anil Argade, Rajesh Bahekar, Jigar Desai, Pravin Thombare, Kiran Shah, Sanjay Gite, Rajesh Sunder, Ramchandra Ranvir, Debdutta Bandyopadhyay, Ganes Chakrabarti, Amit Joharapurkar, Jogeswar Mahapatra, Abhijit Chatterjee, Harilal Patel, Mubeen Shaikh, Kalapatapu V. V. M. Sairam, Mukul Jain, Pankaj Patel
  • MedChemComm, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0md00261e