Logic control of microfluidics with smart colloid

Limu Wang, Mengying Zhang, Jiaxing Li, Xiuqing Gong, Weijia Wen
  • Lab on a Chip, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0lc00003e