Highly efficient poly(3-hexylthiophene) based monolithic dye-sensitized solar cells with carbon counter electrode

Heng Wang, Guanghui Liu, Xiong Li, Peng Xiang, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong, Mi Xu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Hongwei Han
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00821d