Biogas production and microcystin biodegradation in anaerobic digestion of blue algae

Xianzheng Yuan, Xiaoshuang Shi, Dalei Zhang, Yanling Qiu, Rongbo Guo, Lisheng Wang
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00452a