Carbon nanotube/chitosan nanocomposite as a biocompatible biocathode material to enhance the electricity generation of a microbial fuel cell

Xian-Wei Liu, Xue-Fei Sun, Yu-Xi Huang, Guo-Ping Sheng, Shu-Guang Wang, Han-Qing Yu
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00447b