Mesoporous amine-modified SiO2 aerogel: a potential CO2 sorbent

Sheng Cui, Weiwei Cheng, Xiaodong Shen, Maohong Fan, Armistead (Ted) Russell, Zhanwu Wu, Xibin Yi
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00442a