Biogenic N-I-codoped TiO 2 photocatalyst derived from kelp for efficient dye degradation

Nan Shi, Xiaohui Li, Tongxiang Fan, Han Zhou, Jian Ding, Di Zhang, Hanxing Zhu
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00363h