Mesoporous vanadium pentoxide nanofibers with significantly enhanced Li-ion storage properties by electrospinning

Danmei Yu, Changguo Chen, Shuhong Xie, Yanyi Liu, Kwangsuk Park, Xiaoyuan Zhou, Qifeng Zhang, Jiangyu Li, Guozhong Cao
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00313a