Synthesis and characterization of self-assembled c-axis oriented Bi2Sr3Co2Oy thin films by the sol–gel method

Xuebin Zhu, Xianwu Tang, Dongqi Shi, Hongbin Jian, Hechang Lei, Wai Kong Yeoh, Bangchuan Zhao, Jie Yang, Qi Li, Rongkun Zheng, Shixue Dou, Yuping Sun
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01731k