Nanoconfinement of lithium borohydride in Cu-MOFs towards low temperature dehydrogenation

Xuebin Yu, Weiwei Sun, Shaofeng Li, Jianfeng Mao, Zaiping Guo, Huakun Liu, Shixue Dou
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01727b