A low-dimensional molecular spin system with two steps of magnetic transitions and liquid crystal property

Hai-Bao Duan, Xiao-Ming Ren, Lin-Jiang Shen, Wan-Qin Jin, Qing-Jin Meng, Zheng-Fang Tian, Shi-Ming Zhou
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01704c