Field emission and electrical bistable properties of CuTCPQ nanostructures

Canbin Ouyang, Huibiao Liu, Xuemin Qian, Haowei Lin, Nan Chen, Yuliang Li
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01642j