Hydrogencyanamido bridged multinuclear copper(ii) complexes: from strong antiferromagnetic couplings to weak ferromagnetic couplings

Ling-Chen Kang, Xin Chen, Xi-Sen Wang, Yi-Zhi Li, You Song, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01472a