Photophysical, electrochemical and anion sensing properties of Ru(ii) bipyridine complexes with 2,2′-biimidazole-like ligand

Hao-Jun Mo, Yan-Li Niu, Mei Zhang, Zheng-Ping Qiao, Bao-Hui Ye
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01446j