A novel asymmetric di-Ni( ii ) system as a highly efficient functional model for phosphodiesterase: synthesis, structures, physicochemical properties and catalytic kinetics

Yan-wei Ren, Jia-xian Lu, Bo-wei Cai, Da-bin Shi, Huan-feng Jiang, Jun Chen, De Zheng, Bin Liu
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01194k