Structures of manganese polysulfides: mass-selected photodissociation and density functional calculations

Yu-Chao Zhao, Jinyun Yuan, Zeng-Guang Zhang, Hong-Guang Xu, Weijun Zheng
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01179g