Controlling the growth of low dimension nanostructures of an iridium complex

Haowei Lin, Huibiao Liu, Xuemin Qian, Canbin Ouyang, Yuliang Li
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01128b