Heteroleptic Ir( iii ) complexes containing both azolate chromophoric chelate and diphenylphosphinoaryl cyclometalates; Reactivities, electronic properties and applications

Chen-Huey Lin, Yun Chi, Min-Wen Chung, Yi-Ju Chen, Kang-Wei Wang, Gene-Hsiang Lee, Pi-Tai Chou, Wen-Yi Hung, Hao-Chih Chiu
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00966k