Mn4-hinged bithiacalix[4]arenes accommodating fullerenes

Yanfeng Bi, Wuping Liao, Xiaofei Wang, Xinwu Wang, Hongjie Zhang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00913j