Unexpected fullerene dimerizationvia [5,6]-bond upon functionalization of C s -C 70 (CF 3 ) 8 by the Bingel reaction

Natalia S. Ovchinnikova, Alexey A. Goryunkov, Pavel A. Khavrel, Nikita M. Belov, Marina G. Apenova, Ilya N. Ioffe, Marina A. Yurovskaya, Sergey I. Troyanov, Lev N. Sidorov, Erhard Kemnitz
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00777c