Push-Pull Nitrile Ligands Exhibit Specific Hydration Patterns

Tatyana B. Anisimova, Nadezhda A. Bokach, Konstantin V. Luzyanin, Matti Haukka, Vadim Yu. Kukushkin
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00711k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: