Size- and shape-controlled synthesis of ZnSe nanocrystals using SeO2 as selenium precursor

Huaibin Shen, Jin Zhong Niu, Hongzhe Wang, Xiaomin Li, Lin Song Li, Xia Chen
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00709a