Fabrication and catalytic tests of MCM-22/silicon carbide structured catalysts

Lijun Gu, Ding Ma, Gang Hu, Jingjing Wu, Hongxia Wang, Changyong Sun, Songdong Yao, Wenjie Shen, Xinhe Bao
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00478b