Pd2L2 metallacycles as molecular containers for small molecules

Qian Zhang, Lisi He, Jun-Min Liu, Wei Wang, Jianyong Zhang, Cheng-Yong Su
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00406e