Defect crystal structure of new TiO(OH)2 hydroxide and related lithium salt Li2TiO3

Nadezda V. Tarakina, Reinhard B. Neder, Tatyana A. Denisova, Lidiya G. Maksimova, Yana V. Baklanova, Alexander P. Tyutyunnik, Vladimir G. Zubkov
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00354a