Structures, magnetic and catalytic properties of three sandwich-type silicotungstates containing tetranuclear copper(ii) clusters

Fan Yu, Yu-Xiang Long, Yan-Ping Ren, Xiang-Jian Kong, La-Sheng Long, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt00322k