Construction of heterostructure materials toward functionality

Haiyan Zheng, Yongjun Li, Huibiao Liu, Xiaodong Yin, Yuliang Li
  • Chemical Society Reviews, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cs00222d