One-dimensional inorganic nanostructures: synthesis, field-emission and photodetection

Tianyou Zhai, Liang Li, Ying Ma, Meiyong Liao, Xi Wang, Xiaosheng Fang, Jiannian Yao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg
  • Chemical Society Reviews, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cs00126k