Can azulene-like molecules function as substitution-free molecular rectifiers?

Hao-Li Zhang, Cheng-Wei Wang, Kai-Ge Zhou, Yong-Hui Zhang, Le-Jia Wang, Ke-Feng Xie, Yu-Qing Xiong
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp02693j