Electronic structure and reactivity of a biradical cluster: Sc3O6−

Yan-Xia Zhao, Jin-Yun Yuan, Xun-Lei Ding, Sheng-Gui He, Wei-Jun Zheng
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp02095h