Solvent response of polymers for micromachine manipulation

Ye Tian, Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Li Guo, Jin-Feng Ku, Yan He, Ran Zhang, Bin-Zong Xu, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp02006k