Some measures for making halogen bonds stronger than hydrogen bonds in H 2 CS–HOX (X = F, Cl, and Br) complexes

Qing-Zhong Li, Bo Jing, Ran Li, Zhen-Bo Liu, Wen-Zuo Li, Feng Luan, Jian-Bo Cheng, Bao-An Gong, Jia-Zhong Sun
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp01543a