Vector correlations in photodissociation of polarized polyatomic molecules beyond the axial recoil limit

Mikhail B. Krasilnikov, Vladislav V. Kuznetsov, Arthur G. Suits, Oleg S. Vasyutinskii
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp01375g