Anomeric effect in N-azidomethylpyrrolidine: gas-phase electron diffraction and theoretical study

Olga V. Dorofeeva, Alexander V. Mitin, Ekaterina P. Altova, Nikolai M. Karasev, Orudzh G. Nabiev, Lev V. Vilkov, Heinz Oberhammer
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp00894j