A new Phenol Red-modified porphyrin as efficient protein photocleaving agent

Guo-Yu Jiang, Wan-Hua Lei, Qian-Xiong Zhou, Yuan-Jun Hou, Xue-Song Wang, Bao-Wen Zhang
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp00012d