Synthesis of micro-sized titanium dioxide nanosheets wholly exposed with high-energy {001} and {100} facets

Ci Zhang Wen, Ji Zhi Zhou, Hai Bo Jiang, Qiu Hong Hu, Shi Zhang Qiao, Hua Gui Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05798c