Highly selective one-pot synthesis of H-bonded pentagon-shaped circular aromatic pentamers

Bo Qin, Wei Qiang Ong, Ruijuan Ye, Zhiyun Du, Xiuying Chen, Yan Yan, Kun Zhang, Haibin Su, Huaqiang Zeng
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05791f